Opcje jednostronnego przedłużenia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

Od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem klubów piłkarskich cieszą się tzw. opcje jednostronnego przedłużenia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (dalej także zwane „opcją”). Są to w istocie postanowienia umowne pozwalające na automatyczne przedłużenie kontraktu na mocy oświadczenia jednej ze stron. Ponieważ w praktyce opcje zastrzegane na rzecz zawodników są bardzo rzadko spotykane, zjawisko dotyczy w zasadzie wyłącznie opcji na rzecz klubów.

W zamyśle, takie postanowienie ma gwarantować klubowi możliwość „zatrzymania” zawodnika na okres dłuższy, niż pierwotnie zawarty kontrakt (a przy tym uzyskanie korzyści finansowej z transferu), z jednoczesnym wyłączeniem ryzyka związanego z kontraktami o wieloletnim czasie obowiązywania (np. znaczący spadek formy zawodnika). O ile takie uprawnienie jest bez wątpienia korzystne dla klubu, tak można wskazać na szereg sytuacji, w których dochodzi do nadużycia – i tak zazwyczaj słabszej w stosunku do klubu – pozycji zawodnika. Z tego względu opcje jednostronnego przedłużenia kontraktu rodzą w praktyce szereg kontrowersji.

Niestety, nie wszystkie kluby i mało którzy zawodnicy zdają sobie sprawę, że kształt opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu jest ograniczona przepisami PZPN, a także do pewnego stopnia orzecznictwem FIFA Dispute Resolution Chamber („FIFA DRC”) i Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie („CAS”).

27 marca 2015 roku weszła w życie Uchwała nr III/54 Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, zastępująca dotychczas obowiązującą uchwałę nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku – Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym. Uchwała nr III/54 wprowadziła nowe standardy profesjonalnych kontraktów piłkarskich, w tym ich essentialia negotii oraz sposoby rozwiązywania.

W Uchwale nr III/54 podjęta została też próba uregulowania opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu piłkarskiego. Art. 7 ust. 2 tejże uchwały stanowi, że :

„Kontrakt może zawierać Opcję jednostronnego przedłużenia Kontraktu na poniżej wskazanych, dookreślonych jednoznacznie w Kontrakcie i spełnionych łącznie warunkach:

  1. okres przedłużenia nie będzie dłuższy niż okres obowiązywania Kontraktu (…) Uchwały, chyba że Zawodnik w drodze odrębnego, pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do Kontraktu, złoży wniosek o dłuższy okres przedłużenia Kontraktu;
  2. pisemne oświadczenie Klub o skorzystaniu z Opcji zostanie doręczone Zawodnikowi najpóźniej w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu, w przypadku Kontraktu zawartego na okres powyżej 12 miesięcy albo najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu, w przypadku Kontraktu zawartego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy włącznie;
  3. za okres przedłużonego Kontraktu w drodze Opcji, Zawodnik otrzyma wynagrodzenie indywidualne należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej w wysokości nie niższej niż 120% tego wynagrodzenia za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne – na warunkach nie gorszych od obowiązujących za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu;
  4. Zawodnik zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego Kontraktu z innym klubem piłkarskim na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego Kontraktu, w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania przez Klub z Opcji albo zobowiąże się do zapłaty kary umownej na rzecz Klubu, nie wyższej niż 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego Zawodnikowi z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej ustalonego zgodnie z ust. 2c powyżej, płatnej w przypadku podpisania przez Zawodnika przyszłego Kontraktu z innym Klubem przed złożeniem oświadczenia przez Klub wynikającego z Opcji. Wyklucza się możliwości zastrzeżenia w Kontakcie odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.”.

Powyższe interpretować należy także w oparciu o orzecznictwo FIFA DRC i CAS, które od początku podjęcia problemu wypowiadały się o opcjach co do zasady konsekwentnie negatywnie – jako stojących w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa pracy i wolnością zawodnika do zmiany klubu. Ostatecznie w orzecznictwie wypracowane zostało szereg kryteriów, których spełnienie dopiero może skutkować uznaniem opcji za ważną. Co istotne, tylko opcja przygotowana w zgodzie zarówno z przepisami PZPN, ale również orzecznictwem FIFA DRC i CAS daje pewność, że nie zostanie podważona w przypadku sytuacji spornej.

Należy podkreślić, że zawarcie w kontrakcie zawodnika wadliwej opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu może nieść za sobą szereg konsekwencji – od zamieszania w kwestii statusu zawodnika i jego przynależności klubowej, po podważenie przez zawodnika ważności opcji i utratę przez klubu zysku z transferu zawodnika.

Wpis stanowi skróconą wersję artykułu przygotowanego na potrzeby publikacji po konferencji Prawo. Sport. Finanse. 2016 na Uniwersytecie Warszawskim, na której autor miał zaszczyt być prelegentem.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://fornalik.law/wp-content/uploads/2017/03/posrednictwo-pilkarskie-fornalik-law-2.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}