Kryptowaluty a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

28 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Ustawa AML stanowi wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV) do polskiego porządku prawnego. Zawiera ona kilka istotnych, nowych uregulowań w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy, w tym w zakresie kryptowalut.

 

Definicja kryptowalut w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Zgodnie z Ustawą AML, waluta wirtualna to cyfrowe odwzorowanie wartości,  które nie jest:

 • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski, zagraniczne banki centralne oraz inne organy administracji publicznej,
 • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
 • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych,
 • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

O ile na pierwszy rzut oka wydaje się, że definicja przyjęta w Ustawie AML wyjaśnia niektóre wątpliwości związane z możliwością kwalifikowania kryptowalut jako pieniądza elektronicznego lub instrumentu finansowego, to należy podkreślić, że przytoczone postanowienie niczego nie przesądza. Nie jest wykluczone, że pewne kryptowaluty z uwagi na swoje właściwości zostaną zaliczone do kategorii instrumentów finansowych, co spowoduje, że podmiot prowadzący działalność z użyciem takich kryptowalut zostanie uznany uznany za prowadzący działalność regulowaną, na którą będzie musiał uzyskać pozwolenie właściwych władz. Dlatego niezbędna jest każdorazowa ocena, czy dana kryptowaluta mieści się w definicji instrumentu finansowego.

Podmioty zajmujące się kryptowalutami jako instytucje obowiązane

 

Zgodnie z Ustawą AML, instytucjami obowiązanymi są podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

 • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
 • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
 • pośrednictwa w wymianie, o której mowa w dwóch powyższych punktach,
 • prowadzenia rachunków prowadzonych w formie elektronicznej – zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Co to oznacza w praktyce? Tzw. „giełdy kryptowalut” będą obowiązane do przestrzegania obowiązków ustanowionych Ustawą AML. Należą do nich przede wszystkim konieczność:

 • wprowadzenia rozbudowanych procedur identyfikacji i weryfikacji swoich klientów;
 • monitorowania stosunków z klientami;
 • monitorowania i analizowania transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem giełd.

Katalog obowiązków wynikających z Ustawy AML wobec instytucji obowiązanych jest obszerny i w tym wpisie nie sposób je wyczerpująco wymienić. Przede wszystkim należy jednak wyjaśnić, że instytucje obowiązane muszą stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie uwzględniającym rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a polegające na:

 • identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 • identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości;
 • ocenie stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
 • bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych klienta w tym m.in. badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami.

Dodatkowo instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta oraz sporządzać ich kopie.

Z kolei katalog sytuacji, w których instytucje obowiązane muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego został wskazany w art. 35 Ustawy AML.

Uwaga – jeżeli instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa powyżej, to nie może nawiązywać stosunków gospodarczych, przeprowadzać transakcji okazjonalnych oraz musi rozwiązać dotychczasowe stosunki gospodarcze. Oznacza to, że niemożność spełnienia środków bezpieczeństwa finansowego przewidzianych w Ustawie AML wyłącza możliwość prowadzenia działalności przez wszelkie podmioty, które są objęte zakresem Ustawy.

Istnieje także ryzyko uznania, że giełdy kryptowalut zostaną uznane za podmioty prowadzące działalność o wyższym ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i dlatego zobowiązane będą do zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.

Na gruncie Ustawy AML instytucje obowiązane muszą przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej („GIIF”) informacje m.in. o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o wartości przekraczającej 15 000 euro. Dodatkowo każda instytucja obowiązana jest zobligowana do niezwłocznego zawiadomienia GIIF o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Niewątpliwe jest, że po wejściu w życie Ustawy AML trzeba będzie bacznie śledzić podejście organów administracji państwowej do kwestii obowiązków giełd kryptowalut wynikających z tych przepisów.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}